Soragyňyz barmy?Bize jaň ediň:+ 86-577-6260333

Poslamaýan polat üçin täze lehim sim

Poslamaýan polatdan ýasalan erginleri ýumşak lehimlemek adaty lehim simleri bilen mümkin däl.Täze döredilen lehim simleri bu kynçylygy ýumşak lehimleme poslamaýan polatdan ýörite optimallaşdyrylan akym bilen çözýär.Poslamaýan poladyň lehimini indiki nesle geçirýär.

ÜSTÜNLIKLER
Poslamaýan polatdan ýasalan erginleri lehimlemek üçin ak reňkli sim.Akymda zäherli maddalar ýok.Himiki taýdan üýtgedilen rezinlere esaslanýar we tebigy rozini öz içine almaýar.Akym, J-STD 004 laýyklykda SIR synagyndan geçdi we şonuň üçin arassa däl akym hökmünde klassifikasiýa edildi.
Oz poslamaýan galyndylar
- Arassa däl
Ery Gowy çyglylyk
Gurşunly (# 1 、 # 3) we gurşunsyz (Sn0.7Cu with bilen bar
Diametri : 0.8mm (beýlekiler düzülip bilner)

GÖRNÜŞ
Poslamaýan polatdan ýasalan list we tor;Nikel, galaýy, gurşun, kümüş, alýumin, mis sütünler, öý goş-golamlary, senetçilik önümleri.Uly gurluşlar we polat konstruksiýalar lehimlenip bilinmez.
Şeýle hem poslamaýan polatdan QL-F380 ýörite suwuk lehimleme akymy bar, bu gurşunsyz.Has giňişleýin maglumat, biziň bilen habarlaşyp bilersiňiz.
Üpjün edijilerimiziň kömegi bilen her önümi iň ýokary standartlarymyza öndürýäris we geljekde QLG-e ynanmagy dowam etdirersiňiz diýip umyt edýäris.
Toparymyzyň hünär maslahaty biziň güýçli taraplarymyzyň biridir.Sahypada, onlaýn ýa-da elektron poçta arkaly bolsun - size laýyk önüm tapmak üçin tejribämiz we tejribämiz bilen habarlaşyň.Bularyň arasynda käbir adaty önümler, müşderilerimiziň isleglerine laýyk gelýän köp önüm bar.Dolduryjy simdäki üýtgedilen akymyň aýratyn bölegi bolsun ýa-da ekzotik ýüzler üçin akym bolsun - köp zady mümkin edýäris. Size goldaw bermäge şat bolarys!
Soraglaryňyz we ylalaşyklaryňyz bar bolsa, bize ýüz tutup bilersiňiz.
Rhea Wang |Satyş dolandyryjysy


Iş wagty: Iýul-09-2022